Projectes
Avinyó
Direcció d’execució d’obra d’habitatge unifamiliar aïllat
al municipi d’Avinyó.Direcció d’execució d’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut d’habitatge unifamiliar aïllat de 489m2 de superfície situat a la comarca del Bages. Edifici executat amb estructura mixta composta per sostres tradicionals unidireccionals amb semi-bigueta i voladís amb llosa massissa de formigó armat amb pilars metàl·lics tubulars.